Рублёвка лайф или Осторожно, злая собака!
http://фотохистори.рф/foto/fotografii-moskvyi/rublyovka-layf-ili-ostorozhno-zlaya-sobaka